ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
538/1 ถนนสามเสน แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300 โทร 02-2438988 แฟกซ์ 02-2439108