ประกาศรายชื่อสมาชิกชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2562

ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ได้จัดทำประกันชีวิตกลุ่มให้กับสมาชิกชมรมฯ ที่ต่ออายุสมาชิกประจำปี 62 กับบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด เรียบร้อยแล้ว สมาชิกสามารถตรวจสอบรายชื่อได้ในเว็บไซต์ โดยสิทธิประโยชน์เบื้องต้นผู้ป่วยนอกเบิกได้ 800 บาท/ครั้ง (สูงสุด 30 ครั้ง)

เริ่มคุ้มครอง 6 กรกฎาคม 2562 ถึง 5 กรกฎาคม 2563

รายชื่อสมาชิกฯทำประกันชีวิตกลุ่ม ประจำปี 2562-2563

ลำดับชื่อนามสกุล
1วัลยาแสงทอง
2ภูมิเฟื่องอักษร
3พรพิมลทองใบ
4พนิดาปัญญาเสน
5ปิยุบลตั้งธนธานิช
6นงลักษณ์พิลาแพง
7กิติชัยทังนิธิรัตน์
8เอกวสาสุขส่ง
9นวาระจ๋วงพานิช
10อิทธิเดชสุขดวง
11ชานนท์สุขบุญ
12ฉัตราปาลเดชพงศ์
13สุรชัยบอจันทึก
14ศราวุธภัทรเศรษฐวงศ์
15อิทธิกรฐิตินวคุณ
16สัจจานิลแก้ว
17วชิรหัตถ์นามบุตร
18อภิรัฐสกุลโต
19ประทีปชุติวิกัย
20สุวัจชัยลีสุจริตกุล
21น้ำฝนบำรุงศิลป์
22กำไรบุญเย็น
23วันเพ็ญพุทธานนท์
24สรวิศจำนาญศิลป์
25ภคพงศ์อุดมกัลยารักษ์
26กัญณัฏฐ์บุตรดี
27ณัฐวรรณฉลองขวัญ
28นิภากลิ่นโกสุม
29พิไลพรนาคเส็ง
30ชวรงค์ลิมป์ปัทมปาณี
31วรรธนีมหาวุฒิวงศ์
32สุจิตรลีสงวนสุข
33ฐิติชัยอัฏฏะวัชระ
34นิพนธ์วิรยศิริ
35พีระพรรณพิสิฐชัยรักษ์
36วริยาคำชนะ
37ชัชวาลเกตุพล
38ณัฐจิตต์วลัยรัตน์
39ศุภากรยาตพงศ์
40ชนาพันธุ์พิพัฒน์
41สมหมายสาตะโยธิน
42จิราวัฒน์จารุพันธ์
43นาตยาคชินทร
44ภาพิมลธนรุ่งเจริญกิจ
45ปราณีลาภจารุพงษ์
46ชลัมพ์ศุภวาที
47พิพัฒน์เพิ่มพัน
48ศริญญาหมานระเด็น
49นัจกรสุทธิมาศ
50เกษฎาวีระตระกูล
51วัฒนาสุพงษ์
52สุรินทร์เขียวสาตร์
53สุทธิพงษ์เหมคช
54ปานฉัตรสินสุข
55อศินาพรวศิน
56พรชัยจันทรศุภแสง
57ศไลธรเหมะสิขัณฑกะ
58มรกตรอดพึ่งครุฑ
59ปรีชายังอยู่
60ภคินีเทียมคลี
61ณัฎฐ์ธยาน์สุทธิเจริญ
62วีรพลตั้งศิริพัฒนวงศ์
63ชญานิฐคงเดชศักดา
64ทวีลาภบวกทอง
65ณัฐพลศรีภิรมย์
66ชานนท์คล่องแคล่ว
67ศรีสกุลลีลาพีระพันธ์
68คเชนทร์พลประดิษฐ์
69สุพินดากุลเฉียบ
70สุรเวชฉัตรเชิดเจริญกุล
71ภาณุพงษ์วงษ์รอด
72สาธรลีลาขจรจิต
73จรรยาอิทธิเสริมกุล
74รงส์รุจเหล่าจิรอังกูร
75สหรัตน์ตุ้ยเต็มวงศ์
76ทวีศักดิ์ตุ้ยเต็มวงศ์
77อรรถพลเลิศล้ำ
78ภัทราพรตั้นงาม
79จิรพรรณบญหนุน
80พรหมเมศร์สิริสุขวัฒนานนท์
81เมธาสกาวรัตน์
82กนกรัตน์โกวิชัย
83อนงค์นาถยิ้มสวัสดิ์
84ชมพูนุชภัทรขจี
85ณัฐพลทองใบใหญ่
86อัมพวันอยู่กระทุ่ม
87จุลดิสรัตนคำแปง
88สุชาดาแก้วเอี่ยม