กลุ่มบริษัทจีเอเบิล

127/27,29-31 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี
เขตยานนาวา กทม.10120
โทรศัพท์ 02-6859000 โทรสาร 02-6810425
www.g-able.com
นาถ  ลิ่วเจริญ / วนิดา  ทองเพิ่มสิน / กานต์  ศรีมหาเลิศ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที