บริษัท ซิสโก้ ซีสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด

999/9 อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 28

ถ.พระราม 1 ปทุมวัน กทม. 10330

โทรศัพท์ 02-2637000 โทรสาร 02-2546000

www.cisco.com/th

วัตสัน  ถิรภัทรพงศ์ / ดร.ธัชพล โปษยานนท์ / จิตตยา จิตประไพ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที