บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

499 ม.3 อาคารเบญจจินดา ชั้น 8 ถ.วิภาวดีรังสิต

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900

โทรศัพท์ 02-953-0818 โทรสาร 02-5885322

www.uih.co.th

พันเอกเรืองทรัพย์ โฆวินทะ / จีระวัฒน์ ลีนะกนิษฐ์ / โศภิณช่วงพงศ์พันธ์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที