บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

414 อาคารอินทัช ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์  02-2995063 โทรสาร 02-2995833
www.ais.co.th
วราลี จิรชัยศรี / สุดาพร  วัชรนิศากร / อรพินท์  อิสริยเมธา

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที