สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทย

99/30 ม. 4 ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถ.แจ้งวัฒนะ
คลองเกลือ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ 02-9621348 โทรสาร 02-9621349
www.atsi.or.th
สมเกียรติ  อึงอารี / อนุฤทธิ์  ประทานพรตระกูล / ปัญญา  พรไพบูลย์สถิตย์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที