แมคแคน เวิลด์กรุ๊ป

98 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชั้น 25-26

ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

โทรศัพท์  02-3436000  โทรสาร  02-3436003

www. webershandwick.com

รุ่งนภา  ชาญวิเศษ / ต้องหทัย  สุดดี / ฤทัยวรรณ  ศิลปาจารย์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที