บริษัท อาซิแอม เบอร์สัน- มาร์สเตลเลอร์ จำกัด

25 อาคารอัลม่าร์ลิงค์ ชั้น 16 ซ.ชิดลม ถ.เพลินจิต
ลุมพินี ปทุมวัน  กทม. 10330
โทรศัพท์ 02-2529871 โทรสาร 02-2548353
www.abm.co.th
ธนทอง   วงษ์พิเศษกุล / พรทิพย์  เลิศเวชกุล / จารุวรรณ  วรรักษ์ธนานันท์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที