บริษัท ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทิจีส์ ประเทศไทย

ยูนิต 14 ซี ชั้น 14 อาคารคิวเฮ้าส์เพลินจิต

เลขที่ 598 ถนนเพลินจิต, ลุมพินี, ปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 10330

www.hkstrategies.com

กรรภิรมย์  อึ้งภากรณ์ / อรวรรณ ชื่นวิรัชสกุล / เสาวภา  สุคันธี

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที