บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

444 ถ.พญาไท วังใหม่  ปทุมวัน กทม.10330

โทรศัพท์ 02-6209000   โทรสาร 02-6207000

www.mbk-center.co.th

ศักดิ์ชัย  เก่งกิจโกศล / วรวีร์   อังศุธรจารุภัทร์

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที