บริษัท วีโร่ พับลิค รีเลชั่นส์ จำกัด

50 อาคารต้นสน ชั้น 5 ห้อง 505 ซอยต้นสน

ถนนเพลินจิต  แขวงลุมพินี  เขตปทุมวัน  กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์  02-6841551  โทรสาร  02-6841553

กรวิการ์  ไฝแก้ว / กัญยารัตน์  ถือเหมาะ / อภิชญา  หิรัญปุณยปรีดา

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที