ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ

สาขาวิชาวารสารสนเทศ ภาควิชานิเทศศาสตร์ โครงการจัดตั้งคณะนิเทศศาสตร์
มหาวิยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์/โทรสาร 02-160-1491 มือถือ 086-970-4381
e-mail : [email protected]

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที