ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมอบรม “พิราบดิจิทัล” รุ่น 14

รายชื่อนิสิต นักศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมการอบรม

“พิราบดิจิทัล” รุ่นที่ 14

ระหว่างวันศุกร์ที่ 21 – วันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2559

ณ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

 

ลำดับ ชื่อนักศึกษา สถาบัน
1 น.ส.พลอยรวี โชคสุชานันท์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2 น.ส.พิชญา  เตชะเขมาพร มหาวิทยาลัยศิลปากร
3 นายบงกช  พันทุมจินดา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
4 น.ส.อภิญญา จันทรกาญจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
5 น.ส.กฤติกา แย้มภักดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6 นายเกษมสันต์ ศรีลาเลิศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
7 น.ส.อมราวดี กุมารจันทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
8 น.ส.พินันทา พละเลิศ มหาวิทยาลัยทักษิณ
9 น.ส.สมฤดี  สมมะนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
10 นายจักรกฤช หล้ามาชน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
11 นายสหรัฐ  โต๊ะงาม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
12 น.ส.กาญจนา วงศ์เจริญสิริกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
13 น.ส.ธัญญารัตน์ รามณี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
14 นายคมกริช  ชุมจันทร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
15 น.ส.ราตรี  ศรีวังราช มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
16 นายกรัณย์ วรรณมาศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
17 นายเกรียงไกรวุฒิ  ทองใจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
18 นายวีรยุทธ  ยองจา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
19 นายกฤตเมธ โค้วบ้วนอาน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
20 นายพัฒนกุล อินทรพรหม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
21 นายธนัช  บำรุงวรการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
22 น.ส.ปภาวี  กะดามัน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
23 น.ส.วิภาภรณ์ กรีศรี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
24 น.ส.ปทิตตา มหาโชติวาณิชย์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
25 น.ส.วีรยา  วิชัยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
26 น.ส.ณัฐญา  หุตวันรัตน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
27 น.ส.เสาวลักษณ์ สุขนวล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
28 น.ส.รัตนพร  มีครั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
29 นายสมิจฐ์ พรหมมินทร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
30 นายสามารถ สนิทมาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
31 น.ส.วรรณภา ผดาวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
32 น.ส.มุฑิตา  เรืองฤทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
33 น.ส.ศศิวิมล ชลิงสุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
34 นายวิรัทธิ์พล คำพานิช มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
35 น.ส.อภิสรา  รักวารินทร์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
36 น.ส.อุทุมพร  พัดไสว สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
37 นายเกียรติก้อง นาคโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
38 น.ส.อาทิตติญา โทไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
39 นายเรภาย  ตั้งพานิช มหาวิทยาลัยบูรพา
40 น.ส.อภิญญา เดชขจรไพศาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรึอยุธยา
41 น.ส.นิภา  ทองแผ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรึอยุธยา
42 น.ส.จริยาวดี แสนพรมราช มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
43 น.ส.อรอารุณ พิมมา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
44 น.ส.ธัญชนก บุญมาก มหาวิทยาลัยรังสิต
45 น.ส.อิศราพร กลิ่นโท มหาวิทยาลัยรังสิต
46 นายฐิพงศ์  อัศวเลิศสมจิต มหาวิทยาลัยศรีนคริน
47 น.ส.สมฤดี  แสงสุรีย์กุลกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
48 น.ส.สุฐิภรณ์ ภิรมย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
49 น.ส.กัลย์สุดา มะโนวัน มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
50 น.ส.จินดารัตน์ อุ่นปิง มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
51 นายชาญวิทย์ ปัญญาดิษฐ์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
52 น.ส.ณัฎฐาภรณ์ หลักด่าน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
53 น.ส.เจษฎาภรณ์ ขุนอินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
54 นายนรากร  ชูพุ่ม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
55 นายศาศวัต ธรรมบุตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
56 น.ส.สุพรรษา มะนารี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
57 น.ส.จิราวรรณ คนบุญ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
58 น.ส.เนตรณดา จักษุสุวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
59 น.ส.สิริรัตน์  มีแสง มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
60 นายปลินธร  อินทศรี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันเกษม
61 นางสาวจตุพร วิริยะรัศมี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

 

ประสานติดต่อ

สุชาดา    แก้วเอี่ยม            (พี่ปุ้ย)              โทรศัพท์ :  087-919-6663

ชุติมา     กลั่นจันทร์ (พี่เหมี่ยว)          โทรศัพท์  : 098-272-3630

e-mail:  [email protected]

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที