ประกาศผล!!! การประกวดข่าวรางวัล ITPC AWARD ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559

ประกาศผลการประกวดข่าวรางวัล ITPC AWARD ครั้งที่ 11 ประจาปี 2559 ของ ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ปรากฏผลดังนี้

ระดับอุดมศึกษา

ดีเด่น -‘ท้องไม่พร้อม หาคนสวมสิทธิ์ลูกในครรภ์ผ่านเว็บ ละเมิดสิทธิเด็ก ผิดทั้งแม่และผู้อุปการะ’ สุนันทานิวส์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ชมเชย – ‘แฉเด็กไทยยุคดิจิทัลติดแคสเกม-โชว์สด’ หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ชมเชย – ‘วัยรุ่นปรึกษาปัญหาจิตตามเว็บ เสี่ยงอันตราย’ หอข่าว มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ระดับวิชาชีพ

ยอดเยี่ยม – ไม่มีหน่วยงานใดได้รับรางวัล
ชมเชย – ‘โจรแจกหนัง’ ไทยรัฐออนไลน์

คณะกรรมการตัดสิน (จากซ้าย) ธาม เชื้อสถาปนศิริ ผู้จัดการฝ่ายดิจิทัล อสมท. ผศ. ดร. วรัชญ์ ครุจิต ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ มรกต กุลธรรมโยธิน อุปนายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย บรรยงค์ สุวรรณผ่อง กรรมการควบคุมจริยธรรม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย และฐิติชัย อัฏฏะวัชระ ที่ปรึกษาชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที