P2P Meeting Day 2017 “จับทิศทางพีอาร์ 4.0 พร้อมอัพเดทเรื่องกฎหมายที่ไม่ง่าย แต่เอเจนซี่ต้องรู้”

ในปีนี้ชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศจัดกิจกรรม P2P Meeting Day 2017 ในหัวข้อ “จับทิศทางพีอาร์ 4.0 พร้อมอัพเดทเรื่องกฎหมายที่ไม่ง่าย แต่เอเจนซี่ต้องรู้”เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุม 111C ชั้น 11 อาคารซีพีทาวเวอร์ ถ.สีลม

โดยได้รับเกียรติจากดร.มานะ ตรีรยาภิวัฒน์ คณะบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.หอการค้าไทย อาจารย์ไพบูลย์ อมรภิญโญเกียรติ ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายคอมพิวเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ วัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างนักข่าว นักประชาสัมพันธ์ และฝ่ายปฏิบัติการ อีกทั้งยังเป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดีต่อกันและช่วยสร้างเครือข่ายวงการข่าวไอทีให้กว้างขวางและเข้มแข็งยิ่งขึ้น

Admin

ผู้สื่อข่าวด้านไอที