คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560  เมื่อวันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์  2560 เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของชมรมฯ ตามระเบียบชมรมฯ หมวดที่ 7    ข้อ 15. ตามรายชื่อดังนี้

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ สมัยที่ 18 ปีที่ 21

นายอรรถพล              เลิศล้ำ            สำนักข่าวไทย                     ประธาน

นางสาวกัญณัฏฐ์          บุตรดี            เดลินิวส์                             รองประธานฝ่ายวิชาการ

นายณัฐพล                ศรีภิรมย์         สยามรัฐ                              รองประธานฝ่ายกิจกรรม

นางสาวน้ำฝน             บำรุงศิลป์        แนวหน้า                            วิชาการ

นายภูมิ                     เฟื่องอักษร      ว๊อยซ์ทีวี                            เหรัญญิก

นางสาวกนกรัตน์         โกวิชัย           ไทยรัฐทีวี                            เลขานุการ

นายเกษฎา                วีระตระกูล       นิตยสารวอทโฟน                  ประชาสัมพันธ์และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายสถาพร                คงศรี             TheReporter.asia                  นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

นายวีระพล                ตั้งศิริพัฒนวงศ์  brandinside.asia        สาราณียกร