คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

ไอทีพีซี
คณะกรรมการบริหารชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ สมัยที่ 19 ปีที่ 23

นายณัฐพล         ศรีภิรมย์        นสพ.สยามรัฐ        ประธาน
นายวชิรหัตถ์        นามบุตร    www.TheReport.Asia     รองประธาน
นายชลัมพ์          ศุภวาที      www.itday.in.th     เลขานุการ
นายรงส์รุจ      เหล่าจิรอังกูร www.mxphone.net      นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์
นายชานนท์      คล่องแคล่ว    Positioning        สาราณียกร
นายสุวัจชัย         ลีสุจริตกุล        www.enterpriseitpro.com
นายฉัตรา         ปานเดชพงษ์        www.secretit.com
นายพิพัฒน์         เพิ่มสิน        www.techhub.in.th
นายไศลธร เหมะสิขัณฑกะ         www.dgtzen.com