คณะกรรมการชุดปัจจุบัน

คณะกรรมการบริหารชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562  เมื่อวันเสาร์ที่ 26 มกราคม  2562 เพื่อทำหน้าที่บริหารงานของชมรมฯ ตามระเบียบชมรมฯ หมวดที่ 7  ข้อ 15. ตามรายชื่อดังนี้

คณะกรรมการบริหารชมรมฯ สมัยที่ 19 ปีที่ 23

นายณัฐพล         ศรีภิรมย์         สยามรัฐ        ประธาน

นายวชิรหัตถ์          นามบุตร    www.TheReport.Asia            รองประธาน

นายชลัมพ์                 ศุภวาที           www.theeleader.com            เลขานุการ

นางสาวณัฐจิตต์           วลัยรัตน์         marketeeronline.co         วิชาการ

นางสาวนัจกร             สุทธิมาศ         นิตยสาร SM     เหรัญญิก

นางสาวนวาระ      จ๋วงพานิช       ไทยรัฐออนไลน์   ประชาสัมพันธ์และพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์

นายรงส์รุจ     เหล่าจิรอังกูร    www.mxphone.net      นายทะเบียนและสมาชิกสัมพันธ์

นายชานนท์      คล่องแคล่ว      ประชาชาติธุรกิจ        สาราณียกร