จากใจ ภัทราพร ตั๊นงาม ฝ่ายวิชาการ
|

จากใจ ภัทราพร ตั๊นงาม ฝ่ายวิชาการ

เป็นอีกปี ที่ประเทศไทยฉายภาพความเป็นดิจิทัลเต็มตัว ตั้ง…